Въведение

Настоящият документ съдържа общите условия за ползване на сайта Chat.bg и урежда взаимоотношенията между сайта, Собственика на сайта Chat.bg и всички потребители ползващи услугите и ресурсите му (на сайта).

Дефиниции

Chat.bg (http://chat.bg) е уебсайт, чрез който на потребителите се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

Собственикът на сайта физическо лице (Александър Гавазов), което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия.

Потребител е всяко лице, което ползва предоставяните през Chat.bg информационни услуги и ресурси.

Уебсайт е обособеното място в глобалната интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.

Промени в Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Собственикът на сайта. При извършване на такива промени, Собственикът на сайта се задължава да уведоми Потребителя в подходящ срок и по подходящ начин.

Потребителят може да заяви, че не приема промените в срок от 14 дни от датата на влизането им в действие. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Собственикът на сайта, се счита, че Потребителят е обвързан от тях.

Ограничения на отговорността

При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) небрежност, Собственикът на сайта не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомен за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането.

Права и задължения на Потребителите

Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни от Chat.bg и Собственика на сайта, при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.

Потребителите нямат право да се регистрират в Chat.bg ако нямат навършени 14 години, освен ако Общите условия не бъдат приети от техен родител или настойник.

Потребителят има право свободно и неограничено по всяко време да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите Общи условия.

Потребителят може да ползва информацията, публикувана в Chat.bg за лични нужди, като се забранява възпроизвеждането и разпространението й по какъвто и да било начин с търговска цел без разрешението на автора.

Потребителят се задължава да не публикува в Chat.bg материали, които:

  • накърняват права върху интелектуалната собственост
  • имат нецензурно съдържание, освен ако ги е означил като такива
  • съдържат заплахи за живота и здравето на трети лица
  • имат рекламна цел, ако преди това не е получено съгласието на Дружеството
  • противоречат по какъвто и да било начин на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България.

Във връзка с ползването на предоставените от Chat.bg услуги, Потребителят е длъжен:

  • да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България
  • да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно Собственика на сайта
  • да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Собствника на сайта, както и на трети лица.

Връзка с нас

  • Е-мейл: office at studio.bgНастоящите Общи условия влизат в сила от 12.11.2009 г.